SIA “NRDATA POS” privātuma politika

SIA ‘’NRDATA POS’’ (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40103885723, juridiskā adrese: Briežu iela 6-6, Mārupe, LV-2167) (turpmāk – SIA ‘’NRDATA POS’’), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA ‘’NRDATA POS’’ apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA ‘’NRDATA POS’’ ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Eiropas Savienības Vispārīgās personu datu apstrādes regulas (turpmāk – Regula) mērķis ir stiprināt fizisko personu tiesības uz personu datu aizsardzību, veidojot datu aizsardzību kā Eiropas Savienības pamattiesību.Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē tiek sniegti personas dati, vai personas dati tiek apstrādāti elektroniskā vai papīra formātā, skaņas vai attēla formātā.

Apstrādājot Jūsu personu datus mēs apņemamies aizsargāt Jūsu datu privātumu, piemērojot Regulas prasības, jo īpaši, ievērojot Regulas 5.pantā noteiktos datu apstrādes pamatprincipus:

 • Dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā;
 • Dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
 • Dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos;
 • Dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;
 • Dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • Dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Kādus datus mēs parasti apstrādājam?

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat SIA ‘’NRDATA POS’’ sadarbības ietvaros. Par personas datiem tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt.

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētā adrese;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā telefona numurs;
 • norēķinu rekvizīti.

Personu datus mēs iegūstam tikai no Jums – SIA ‘’NRDATA POS’’ Klientiem.

Datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Savu Klientu datus mēs apstrādājam galvenokārt, lai nodrošinātu preču pārdošanu/pakalpojumu sniegšanu un veiktu visas saistītās darbības, uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem datu apstrādes nolūkiem:

 • preču pārdošanas/pakalpojuma sniegšanas nolūkam;
 • grāmatvedības un uzskaites nolūkam;
 • reklāmas un mārketinga nolūkam;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiks informēts brīdī, kad viņam tiks lūgts sniegt attiecīgus datus.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

 •  līgumiskais pamatojums – pakalpojuma sniegšanas/līguma saistību izpildes nodrošināšanai;
 • normatīvo aktu pamatojums – lai izpildītu normatīvo aktu prasības;
 • leģitīmo interešu pamatojums – lai realizētu SIA ‘’NRDATA POS’’ un Klienta pastāvošās saistības, to izpildi un no tām izrietošās pušu leģitīmās intereses;
 • Klienta sniegtās piekrišanas pamatojums.

Personas datu uzglabāšana

Personas datu apstrādi un uzglabāšanu SIA ‘’NRDATA POS’’ atbilstoši apstrādes nolūkiem veic struktūrvienības telpās pēc adreses  Ernestīnes ielā 24, Rīga, LV-1046.
M
ūsu iegūtie personas dati par Jums tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes nolūkam, kādam tie bija iegūti, bet ne ilgāk kā nepieciešams.
Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam nolūkam, tiek dzēsti.
Informācija tiek glabāta arī, lai varētu sniegt Jums vēsturiskos datus par Jūsu kā Klienta attiecībām ar mums un palīdzētu atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas var rasties saistībā ar personas datu apstrādi.

Personas datu izpaušana

SIA ‘’NRDATA POS’’ nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, dati tiek nodoti tikai datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu grāmatvedības datu uzskaiti un normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem nolūkiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām, ja no Jums ir saņemts skaidrs un nepārprotams lūgums pārsūtīt datus trešajai personai.

Lai nodrošinātu Jūsu tiesības

SIA ‘’NRDATA POS’’  īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu piemērotus un efektīvus pasākumus, atbilstošu personu datu aizsardzības sistēmai to, ka personu datu apstrādi SIA ‘’NRDATA POS’’nolūkiem apstrādā pilnvarotās personas pilnvarojama līguma apmērā.
SIA ‘’NRDATA POS’’  īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati un informācija, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam.
SIA ‘’NRDATA POS’’ nodrošina personas datu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību.
SIA ‘’NRDATA POS’’ nodrošina maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu, labošanu, kā arī pret jebkura cita veida nelikumīgu apstrādi.
SIA ‘’NRDATA POS’’ nodrošina personas tiesības saņemt informāciju par veikto personas datu apstrādi, piekļuvi personas datiem, nodrošina personas datu labošanu un dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā par pārkāpumiem Jūsu personas datu apstrādē.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta.
Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu komerciālo paziņojumu reklāmas un mārketinga nolūkam saņemšanai, izmantojot SIA ‘’NRDATA POS’’ norādīto kontaktinformāciju, Jums izdevīgākā saziņas laikā un formā.
Ja Jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar SIA ‘’NRDATA POS’’ veiktu Jūsu personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums. Mūsu kontaktinformācija saziņai jautājumos par personas datu apstrādi un iesniegumu iesniegšanai, savu tiesību īstenošanai:
faktiskā adrese:Ernestīnes iela 24, Rīga
e-pasta adreses: info@nrdata.lv
mobilais tālrunis:  22522327
Interneta vietnē: www.nrdata.lv
SIA ‘’NRDATA POS’’ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma  politikā, padarot to Jums pieejamu Interneta vietnē www.nrdata.lv un informējot par pēdējo izmaiņu veikšanas datumu.

Jūsu datu pārzinis
SIA ‘’NRDATA POS’’
Privātuma politika aktualizēta: 29.06.2018.